අප ගැන

අප ගැන

Cloud Consultancies ආයතනය ව්යවසායකත්වය මත පදනම් වූ ප්‍රවීනයන්, වෘර්තියවේදීන් සහ අධ්යාපනවේදීන් සමන්විත ව්‍යපාර
උපදේශන ආයතනයකි
අපගේ ප්‍රවීණ උපදේශකවරුන් දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන් පලපුරුදක් සහිත බහුජාතික සමාගම් වල පවා අත්දැකීම් සහිත ආයතන උපායමාර්ගික මට්ටමේ සිට මෙහෙයුම් මට්ටම් දක්වා ව්‍යපාර සැම අංශයක්ම කෙරෙහි මන දැනුමක් සහ පලපුරුදක් සහිත උපදේශකවරුන් වේ.
අප විසින් පහත සදහන් ක්ෂේත්රයන් හී සුවිශේෂීතාවයන් දක්වනු ලැබේ
ගිණුම්කරණය සහ මුල්‍ය කටයුතු, බදුකරණ කටයුතු, නිතුමය කටයුතු, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, විකුණුම් සහ අලවිකරණය, සැපයුම් දාම කළමනාකරණය, ආනයන සහ අපනයන උපදේශන, ව්‍යපාර ක්රියවලීන් බාහිරකරණය, සභාග සේවාවන් සිදුකිරීම.
උපදේශකවරුන් , පුහුණුකරුවන්, විශ්ලේෂකවරුන්, නියාමකවරුන්, උපයදක්ෂයන්, ව්‍යාපාර සැලසුම්කරුවන්.

අපගේ ප්‍රවේශය

ව්‍යවසායකයකු වන ඔබ, ඔබගේ හර නිපුනතාවය තුලින් ව්‍යාපාරයන් ගොඩනගා ඇත.
අප විසින් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ පරිපාලන ක්‍රමවේදයන්, ක්‍රියාවලින් ප්‍රමිතිගතකරණය කිරීම, ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සදහා ආයතනික සම්බන්දතා රාමුවන් සහ ජාලයන් සකස්කරදීම, නෛතික සහ නියමන ක්‍රමවේදයන් පිලිබද දැනුවත් කිරිම් සිදුකිරීම, ව්‍යාපාර අඛණ්ඩව පවත්වාගෙනයාම සදහා උපදෙස් සපයීම සහ සුරක්ෂිතතාවයන් තුලින් අභ්‍යන්තර කාර්යක්ෂමතාව ඉහල නැංවීමට උපකාරී වන්නෙමු.
ඇහුන්කන්දීම, තේරුම්ගැනීම, සකච්චාකිරීම, උපයන් සකසීම, මෙහෙයුම්කරණය, ප්‍රතිපල විශ්ලේෂණය, කාර්යඵල මැනීම, ප්‍රතිපෝෂණය.