අපගේ සේවාවන්

අපගේ සේවාවන්

අපේ විශේෂඥතා සහ සේවාවන්

.

ගිණුම්කරණය සහ මුල්‍ය

පාලන සහ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් ඕනෑම ව්‍යාපාරයක කොදුනාරටිය වේ. නිසිපරිදි ගිනුම්කරණ කටයුතු සහ ලේඛණ භාවිතය තුලින් වැඩ නිවැරදි තීරණ සදහා අප විසින් විශ්ලේෂිත විසදුම් සපයන්නෙමු.

 • ගිණුම්කරණ කටයුතු සිදුකිරීම
 • මුල්‍ය ශ්‍රිතයන් කාර්යක්ෂමව ප්‍රතිනිර්මාණය
 • මුල්‍ය ශ්‍රිතයන් බාහිර කරණය
 • ගිණුම්කරණ පද්ධතීන් හදුන්වා දීම සහ යාවත්කාලීන කීරීම
 • අය – වැය සහ පුරෝකථනය පිළියෙළ කිරීම
 • කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය සදහා සහය වීම

බදුකරණය

නිසි බදු අනුකුලතාවයන් සහ ක්‍රියාපටිපාටීන්ට යටත්ව වර්තමාන සහ අනාගත ව්‍යාපාර අරමුණු තුලින් ව්‍යාපාර දියුණුවට අවශ්‍ය උපදෙස් සැපයීම

 • නිසිකලට වාර්තා සම්පාදනය
 • පුද්ගල සහ සමාගම් අදායම් බදු, එකතුකළ අගය මත බදු, ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු, ආර්ථික සේවා ගාස්තු, උපයන්විට ගෙවීම .

නීතිමය උපදෙස්

නියාමන කටයුතු සහ අනුකුලතාවයන් හදුනා ගැනීම සහ වගකීම් පිළිබද උපදෙස් සැපයීම

 • අවශ්‍යතා මත පදනම් වූ නීතිමය උපදෙස් සැපයීම
 • නීතිමය කටයුතු සදහා නියෝජනය
 • නියාමන, ප්‍රමිතිකරණය සහ ලේඛන සැකසීම

මානව සම්පත් කලමන්කරණය

පුද්ගල සහ ආයතනික සංවර්ධනය සදහා මානව සම්පත්, ආයතන ව්‍යුහය, සංස්කෘතිය සහ නිපුණත්වයන් හදුනාගනිමින් පුද්ගල චර්යාවන් අපගේ පුහුනුකීරීම් තුලින් වෙනස් කිරීම

 • සංවිධාන ව්‍යුහයන් සකස්කිරීම
 • පුද්ගල සහ රැකියා පිරිවිත ආකෘතින් නිර්මාණය
 • නිපුණතා සංවර්ධනය
 • අභිප්‍රේන ක්‍රියාකාරකම්
 • Outsource Payroll, EPF & ETF වැටුප් EPF සහ ETF වාර්තා සැකසීම සහ බාහිරකරණය

විකුනම් සහ අලෙවිකරණය

විකුනම් සහ අලෙවිකරණය අභියෝගයන්, විකුණුම් සම්බන්ධ දැනුවත්කිරීම, වෙළදපොල සමීක්ෂණ, විකුනම් උපායමාර්ග සංවර්ධන සදහා පුර්ණ විසදුම් සැපයීම.

 • විකුනම් සහ අලෙවිකරණය උපායමාර්ග සංවර්ධනය
 • සන්මනාමයන් සැලසුම්කිරීම
 • ප්‍රචාරණ සහ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම
 • පාරිභෝගික සහ වෙළද අලෙවිකරණයන්
 • විකුණුම් සහ බෙදාහැරීම් සංවර්ධනය
 • විකුණුම් කාර්යමණ්ඩල ව්‍යුහයන් සැකසීම,
 • කාර්යඵල සහ අභිප්‍රේණ ක්‍රියාකාරකම්

තොරතුරු තාක්ෂනය

ව්‍යාපාර සාර්ථකත්වයන් සදහා වැඩ නිවැරදි, වේගවත් සහ සමෝධානික තොරතුරු තාක්ෂණ විසදුම් සැපයීම

සමස්ත ව්‍යාපාරික අගනයන්

ආයෝජන කටයුතු, ව්‍යාපාර ව්‍යප්තකිරීම් සහ ව්‍යාපාර විවිධන්ගිකරණය සදහා අවශ්‍ය සමස්ත උපදෙස් සැපයීම

 • ව්‍යාපාර යෝජනා සහ ව්‍යාපාර සැලසුම් සකස්කිරීම
 • මුල්‍ය සහ මෙහෙයුම් අගයන් සිදුකිරීම

සැපයුම් දාම කලමනාකරණය

ගැලපෙන සැපයුම් දාමයන් තුලින් පිරිවැය සහ සමස්ථ කාර්යක්‍ෂමතා ඉහල නැංවීම

 • ගබඩා සහ තත්ත්ව පාලනය
 • ප්‍රවාහන මාධ්‍යන් නිර්දේශ කිරීම
 • මිලදී ගැනීම් ගිවිසුම් සකස් කිරීම